Hizmet İçi Eğitimler


Ağız ve Dis Sağlığı Projesi Eğitimi

İstanbul Dişhekimleri Odası Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu tarafından yürütülecek ve 3 yıl sürmesi planlanan çalışmanın ilk ayağı olan öğretmenlerin eğitimi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılım sağlayan başta Istanbul Diş Hekimleri Odası başkanı Sayın Prof. Dr. Turhan Atalay'a, çalışmanın yürütücülüğünü üstlenen sayın Duygu İlhan'a ve çalışmaya gönüllü katılan tüm diş hekimlerine teşekkür ederiz.

Uygulamalı Davranış Analizi
 
Doç Dr. Serhat Odluyurt
 
 
2016 - 2017 eğitim öğretim dönemi açılışında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nden Doç. Dr. Serhat Odluyurt "Uygulamalı Davranış Analizi" konulu bir seminer vermiştir.
 
Odluyurt bu seminerde Uygulamalı Davranış Analizi başlığı altında öğretim programı hazırlama, yanlışsız öğretim yöntemleri ve videoyla model olma yöntemleri hakkında bilgiler vermiştir.


Otizmli ve Zihinsel Engelli Öğrencilerde Okuma- Yazma Öğretimi
 
Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar
 
2015 - 2016 eğitim öğretim dönemi başında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar , kurumda çalışan öğretmenlere hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde okuma - yazma öğretimi konusu işlenmiştir.

Duyu Bütünleme Terapisi
 
Fizyoterapist Pakize Kartal
 
2015 - 2016 eğitim öğretim dönemi açılışında Fizyoterapist Pakize Kartal "Duyu Bütünleme Terapisi" konulu bir seminer vermiştir.
Dil ve Konuşma Bozuklukları
 
Dil ve Konuşma Terapisti Uğur Beştoy
 
2014 - 2015 eğitim öğretim dönemi açılışında Dil ve Konuşma Terapisti Uğur Beştoy, gelişimsel geriliği bulunan çocuklarda dil ve konuşma terapisi konularında bilgiler vermiştir.

Özel Gereksinimli Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme ve İlaç Kullanımı
 
Do. Dr. Senem Basgül
 
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç Dr. Senem Basgül kurumda çalışan öğretmenlere " Özel gereksinimli çocuklarda psikiyatrik değerlendirme ve ilaç kullanımı" konulu bir seminer düzenlemiştir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) Kursu

Doc. Dr. Ibrahım Dıken

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir. Yapılan kurs ile öğretmenler GOBDÖ-2-TV'nin kullanımı konusunda yetkin kılınmış ve sertifikalandırılmıştır.

Doğal Dil Öğretim Teknikleri Kursu

Doc. Dr. Ibrahım Dıken

Doğal öğretim teknikleri en genel tanımı ile gelişimsel geriliği olan çocuklar ile etkililiği kanıtlanmış teknikler olarak çocuğun ilgi ve motivasyonuna dayalı etkileşimleri ya da doğal bağlamları kullanarak sunulan öğretim teknikleri olarak adlandırılabilmektedir. Doğal öğretim teknikleri uzman ya da eğitimcilerin her düzeyde gelişimsel yetersizliğe sahip çocuklar ile kullanabilecekleri stratejileri içerir. Gün içerisinde çocuğun her anını sürekli yapılandırma söz konusu olmadığına göre gün içerisinde gerek uzman ya da eğitimci ve gerekse anne-babanın bu öğretim tekniklerini bilmesine ve etkili kullanmasına gereksinim vardır. Kursta, doğal öğretim teknikleri bağlamında “öğretim fırsatları yaratma stratejileri”, “yardım sunma türleri”, ve “fırsat öğretimi” üzerinde durulmuştur. Ayrıca henüz ifade edici dil becerileri göstermeyen, sınırlı ya da daha ileri düzeyde dil becerilerine sahip gelişimsel geriliği olan ya da riskli çocuklarda dil becerilerini destekleyici öğretim tekniklerinden bahsedilmiştir.

Özel Eğitimde ORFF Yaklaşımı Kursu

Dr. Bılgehan Eren.

Orff yaklaşımı, çocuklara müzik yoluyla ve çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden ve bu yolda çok şaşırtıcı sonuçlar alınan bir müzik, hareket ve dil eğitimi yaklaşımıdır. Özel eğitim gerektiren ve farklı gelişen çocuklarla yapılan çalışmalarda da faydalar sağlandığına ilişkin hakkında bilimsel araştırmalar bulunan Orff yaklaşımıyla müzik ve hareket eğitimi özellikle çok duyumlu öğrenmeyi yani pek çok öğrenme kanalının kullanıldığı (duysal, görsel, işitsel gibi) öğrenmeyi desteklediği için diğer öğretim yöntemlerini destekleyen güçlü ve etkili bir eğitim yaklaşımıdır. Kursta öğretmenlere orff yaklaşımı tanıtılmış ve çocuklarla yapılabilecek etkinlik örnekleri uygulamalı olarak gösterilmiştir.